තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍රමය -( ලංකා බැංකුව)


තරුණ ව්‍යවසායකයින් දිරි ගැන්වීමේ මූලික අරමුණ ඇතිව ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ලංකා බැංකුව එක්ව තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙහිදී ණය ලබා දීම සදහා ව්‍යවසායකයන් විසින් පහත සදහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය.
• වයස අවුරුදු 40 ට අඩු විය යුතුය.
• වසර 03 ක කාලයක් ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කර තිබීම හෝ ග්‍රාම නිලධාරී විසින් වසර 03 ක ව්‍යාපාරය පවත්වා ඇති බවට සහතික කර තිබිය යුතුය.
• උපාධි/ ඩිප්ලෝමා /NVQ 3 /විදාතා /පිලිගත් රජයේ හෝ පෞද්ගලික ආයතනයක් මගින් වෘත්තීය සුදුසුකමක් සපුරා තිබිය යුතුය.(සාම්පුදායික කර්මාන්ත වල නියැලි පුද්ගලයන්ට NAITA ආයතනය මගින් නිකුත් කළ RPL සහතිකය ඉදිරිපත් කළ හැක .)

තරුණ ව්‍යවසායකයින් හට තම ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමට හා ස්ථාවර කර ගැනීමට මූල්‍යමය සහයක් ලබාදීම මෙහිදී සිදු කෙරෙන අතර ලබා ගත හැකි උපරිම ණය මුදල රු.500,000.00
වැඩි විස්තර සදහා පහත නිලධාරීන් අමතන්න.
සංවර්ධන නිලධාරී (කර්මාන්ත සංවර්ධන)
සංවර්ධන නිලධාරී (කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන)
දු. අං. 041-2220113

News & Events

24
Aug2018
Amended Charges for Isuuing National Identity Cards

Amended Charges for Isuuing National Identity Cards

The charges for issuing National Identity Cards...

Scroll To Top