ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

24
Aug2018
Amended Charges for Isuuing National Identity Cards

Amended Charges for Isuuing National Identity Cards

The charges for issuing National Identity Cards...

Scroll To Top